Przejdź do treści


Centrum wsparcia aktywności społecznej 2022

Zadanie jednoroczne.
Data rozpoczęcia: 2022-04-01       Data zakończenia: 2022-12-31

Podstawa prawna;

 • Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/981/2022 zawartej 30.05.2022r.


Forma współpracy:
zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Centrum wsparcia aktywności społecznej”  dofinansowany jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje.

Konsultacje prowadzone były jako formy spotkań jednorazowych, incydentalnych oraz regularnych.

Obszary tematyczne obejmowały wsparciem zagadnienia prawne według programu;

 • sprawozdawczość, prawne aspekty działania organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, pozyskiwanie funduszy, rachunkowość, ochrona danych osobowych, budowanie członkostwa, bazy woluntarystycznej, sieciowanie, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne;
 • tworzenie lub rozwój związków, porozumień i sieci organizacji pozarządowych – tematycznych bądź terytorialnych;
 • promocja, powoływanie lub działania rad działalności pożytku publicznego; (przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję wolontariatu; wzrost aktywności społecznej mieszkańców i zainteresowanie lokalnymi sprawami; wspierające rozwój i promocję filantropii indywidualnej; rozwój i promocję konsultacji społecznych; rozwój i promocję inicjatyw lokalnych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktywizację obywatelską młodzieży, wsparcie inicjatyw zmierzających do powoływania młodzieżowych rad gmin i powiatów;
 • promocja i wdrażanie budżetów obywatelskich; promocję, szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków w ramach bezradności obywatelskiej, w tym prowadzenie poradnictwa obywatelskiego. nowej perspektywy unijnej 2021-2027
 • aspekty funkcjonowania NGO
 • zakładanie organizacji pozarządowej,
 • dostosowanie NGO do obowiązujących przepisów,
 • zmiany w obowiązujących przepisach prawnych dla organizacji pozarządowych,
 • standardy formalno-prawne działań organizacji pozarządowych RODO według programu;
 • kto podlega pod RODO?
 • najważniejsze zmiany wprowadzone przez RODO
 • procedura oceny skutków (DPIA)
 • zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa
 • nowe prawa i obowiązki obywateli
 • inspektor Ochrony Danych • współadministrator danych osobowych
 • nowe procedury
 • rejestr czynności przetwarzania
 • jak RODO wpływa na działania NGO-sów?
 • RODO a działania w Internecie

Zrealizowano 30 godzin konsultacji indywidualnych (bezpośredniego lub on-line) oraz 10 godzin doradztwa indywidualnego (bezpośredniego lub on-line) Ze wsparcia skorzystało 100 beneficjentów odbiorcami zadania byli: liderzy organizacji pozarządowych; KGW; przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, liderzy grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Mazowsza działający na terenie gmin należących do powiatów legionowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego

Sesje coachingowe odbywały się w cyklach spotkań jednorazowych, regularnych oraz incydentalnych.

Sesja coachingowa budowała i zwiększała zaangażowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych aktywizujących działalność obywatelską i społeczną.

Poza tym w ramach realizacji zadania odbyło się 12 godzin szkoleniowych.

Żeby możliwie najlepiej dostosować tematykę szkoleniową do oczekiwań uczestników zadania była ona na bieżąco konsultowana z przedstawicielami NGO-sów i JST.

Proces budowania relacji przebiegał w kilku etapach:

 • budowane było poczucie przynależności do wspólnoty,
 • budowane było poczucie gotowości do podejmowania inwestycji (nie tylko pieniężnych) na rzecz rozwoju wspólnoty,
 • inspirowaliśmy do wspólnej pracy wskazując elementy stanowiące siłę organizacji (wspólnota stanowi własność wszystkich jej członków i wszyscy oni są za nią odpowiedzialni,
 • angażowaliśmy się we współpracę z innymi członkami organizacji samorządowych
 • współpracowaliśmy z władzami lokalnymi i krajowymi

Zrealizowaliśmy cykl 12 godzin szkoleń tematycznych odbiorcami zadania byli: liderzy organizacji pozarządowych; KGW; przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, liderzy grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Mazowsza działający na terenie gmin należących do powiatów legionowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego Na potrzeby Interesariuszy na szkoleniach był zapewniony serwis kawowo –herbaciany.

Wyjazd studyjny dedykowany był liderom KGW i NGO i był realizowany, jako narzędzie wspierające rozwój aktywności społecznej mieszkańców. Podczas wyjazdu odbyły się szkolenia, które budowały kompetencje i rozwój liderów organizacji.

Do wyjazdu zostało zakwalifikowanych 20 uczestników, którzy wybrani byli w procesie odrębnej rekrutacji.

W czasie wyjazdu studyjnego były prowadzone warsztaty, prelekcje i sesje coachingowe, których celem było:

 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie mazowieckim;
 • wzmacnianie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego;
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie w działalność obywatelską i społeczną.

W trakcie wyjazdu zorganizowane były panele dyskusyjne podnoszące świadomość oraz wiedzę z zakresu prowadzenia m.in.;

 • krótkich łańcuchach dostaw żywności – idea tworzenia i szanse rozwoju;
 • rozwiązaniach regulujących produkcję i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw;
 • trendach i innowacjach możliwych do wdrażania przez małe zakłady przetwórcze;
 • rozwiązaniach w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Poza tym w czasie wyjazdu studyjnego były poruszane m.in. takie tematy jak:

 • Rola social mediów dla organizacji pozarządowych
 • Podstawy teoretyczne i praktyczne social mediów (Instagram, Facebook, tik tok)
 • Instagram jako narzędzie komunikacji
 • Tik Tok, jako najnowocześniejsza forma komunikacji.

Zrealizowano 1 wyjazd studyjny. odbiorcami zadania byli: liderzy organizacji pozarządowych; KGW; przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, liderzy grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Mazowsza działający na terenie gmin należących do powiatów legionowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego.

Napisz do nas!