Przejdź do treści

NCPS

 Punkt wsparcia organizacji pozarządowych – działanie wieloletnie

Data rozpoczęcia 2023-01-01                   Data zakończenia       2024-12-31

Podstawa prawna;
Umowa nr 645.2022 zawarta w dniu 28 grudnia 2022 r. w Wołominie

Forma współpracy:
zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Punkt wsparcia organizacji pozarządowych” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz pracy wolontariuszy współpracujących z Fundacją Ogarnij Emocje 

W czasie realizacji zadania projektowego będą  prezentowanie i popularyzowanie dobre praktyki, które umożliwią wymianę doświadczeń. Nasza wspólna praca przyczyni się do poznawania aktualnych preferencji społecznych w zakresie budowania świadomej praw i obowiązków lokalnej społeczności, która ma stawać się fundamentem do lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wszystkie elementy będą wspierały budowanie;

 • wiarygodności NGO i synergii działań z radami pożytku, nabywaniu umiejętności budowania pozytywnego wizerunku NGO oraz utrzymywaniu dobrych relacji z otoczeniem,
 • znajdowaniu odpowiedzi na pytanie czego od organizacji pozarządowych oczekują Jednostki Samorządów Terytorialnych i biznes? Ważnym przesłaniem, jakie będziemy mieli do zrealizowania będzie potrzeba kontynuacji budowania w świadomości trzeciego sektora silnej marki i wizerunku. Żeby osiągnąć taki stan należy ustawicznie;
 • popularyzować i upowszechniać edukację i uczyć się wzajemnie (ngo-sy, jst i biznes),
 • poznawać przepisy by swobodnie poruszać się w ciągle aktualizowanych przepisach legislacyjnych,
 • popularyzować, upowszechniać i uczyć się współpracy,
 • dążyć do osiągania synergii działań. Wartością dodaną realizowanego działania będzie możliwość przeprowadzenia aktualizacji analizy stanu faktycznego kondycji lokalnie działających organizacji.

Poznając rzeczywistą strukturę regionu, w którym pracujemy oraz dzięki narzędziom ewaluacyjnym zaktualizujemy wiedzę m.in. na temat;

 • jaka jest ich struktura organizacyjna?
 • w jakich częściach naszego powiatu jest najwięcej organizacji pozarządowych i jakich?
 • jakimi rocznymi budżetami dysponują NGO i jakich źródeł pochodzą?
 • jaka jest skala działania lokalnych organizacji?
 • jak i kiedy najczęściej organizacje kontaktują się z Jednostkami Samorządu Terytorialnego? 
 • czy NGO zatrudnia pracowników – jakie umowy mają ludzie pracujący w organizacjach pozarządowych?

Wiedza ta będzie pomocna w doborze najlepszych rozwiązań, które pozwalać będą na wskazywanie zgłaszającym się do nas organizacjom najbardziej właściwych dla ich sytuacji rozwiązań bieżących bądź długotrwałych sytuacji problemowych z jakimi borykają się NGO-sy w powiecie wołomińskim.

Doświadczenia pokazują, że zależność pomiędzy aktywnością organizacji a posiadanymi zasobami ludzkimi jest tak duża, że oba te elementy muszą się dziać jednocześnie i stale uzupełniać by organizacje mogły skutecznie realizować swoje cele.

Realizując działanie będziemy korzystali z narzędzia, którego zadaniem będzie wspieranie zarządzania organizacją pozarządową w czterech kluczowych dla jej rozwoju obszarach tj.:

 • koordynowanie organizacji,
 • zarządzanie finansami,
 • komunikowanie
 • budowanie kompetencji zespołu.

Nasze działania będą wspierały budowanie silnej i świadomej swojej siły społeczności obywatelskiej, która będzie umiała skutecznie realizować własne cele umiejętnie wplatając je w cele ogólne realizowane regionalnie i ponadregionalnie. 

Fundacja Ogarnij Emocje wspiera działania organizacji pozarządowych organizując  konsultacje indywidualne i/lub szkolenia, które w sposób bezpośredni podnoszą wiedzę  na temat zmieniających się aktów prawnych i możliwości pracy w odniesieniu do aktualnych zapisów legislacyjnych dotyczących funkcjonowania NGO-sów. Prowadzone są porady prawne, administracyjne, księgowe, fundrasingowe itp. Dzięki temu organizacje pozarządowe, które korzystają z naszego wsparcia mają szansę na  świadome podejmowanie ścieżek rozwoju,
a w konsekwencji stały rozwój powiatowych NGO-sów.

Praca ta pozwala nam realizować nasze cele statutowe zapisane w Rozdziale II w §8 punkt 1. 

Dzięki możliwości realizacji wcześniejszych zadań o podobnym profilu – od wielu lat Fundacja Ogarnij Emocje buduje „łącznik”, który pozwala NGO-som poznawać sposoby legislacyjne w takim stopniu, by wzajemna współpraca PPP stawała się coraz bardziej skuteczna. Realizacja zadania będzie kontynuacją naszych wcześniejszych działań. 

Fundacja Ogarnij Emocje  w latach 2023 i 2024 będzie prowadziła punkt wsparcia aktywności społecznej dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w powiecie wołomińskim oraz mieszkańców powiatu zainteresowanych tematyką budowania integracji społecznej i rozwoju. 

Prowadzenie punktu wsparcia organizacji pozarządowych w latach 2023/2024 Fundacja Ogarnij Emocje będzie realizowała swoje cele statutowe zapisane w rozdziale II – CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI w §10. 

W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego będziemy realizowali:

 • 1.6. działania na rzecz rozwoju edukacji i informacji
 • 1.7. działania na rzecz budowania otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa.

Realizowanie przez Fundację Ogarnij Emocje tego zadania pozwoli na kontynuację naszej dotychczasowej wspólnej pracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w powiecie wołomińskim na rzecz budowania otwartego na wartości społeczne, współpracę i rozwój świadomego swej siły lokalnego zaplecza społecznego skupionego wokół organizacji pozarządowych jako członkowie i sympatycy tychże organizacji.