Przejdź do treści

CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 2024

Działanie jednoroczne

Data rozpoczęcia: 2024-03-29. Data zakończenia: 2024-12-31. 

Podstawa prawna: Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/5252/2024 zawarta w dniu 17.06.2024 r w Warszawie.

Forma współpracy: 
zadanie jednoroczne z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.  

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego. 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadaniem „Centrum organizacji pozarządowych 2024” są działania informacyjne, doradcze i techniczne, wspierające rozwój organizacji pozarządowych.

Celem zadania jest:

• wspieranie organizacji pozarządowych, które realizować będziemy przez udzielanie porad w zakresie informacyjnym i doradczym.

Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że organizacje pozarządowe działające na terenie Mazowsza potrzebują ciągłego wsparcia w budowaniu i pozycjonowaniu swoich organizacji na wymagającym rynku społeczno – gospodarczym.

W realizowanym działaniu dominują tematy związane z podjęciem próby uporządkowania działań organizacji pozarządowych tak, by powstawała spójna płaszczyzna do budowy oczekiwanej i akceptowalnej marki partnerskiej między sektorami gospodarki kraju z poszanowaniem potrzeb także organizacji pozarządowych, które są silnym wsparciem dla rozwoju regionu Mazowsza.

• Nasze działania w każdym kolejnym roku podnoszą konkurencyjność organizacji pozarządowych Mazowsza w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania. To zaś ma wpływ na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy i kulturowy społeczności tu mieszkającej.

• Nasza praca ze zgłaszającym się do nas uczestnikiem zadania rozpoczyna się od przeprowadzenia pogłębionego wywiadu, który pozwoli dobrać najwłaściwsze ścieżki wsparcia dla zgłaszającego się o wsparcie podmiotu. Edukacja poprzez przybliżanie pojęć, zakresu i obszarów działań, jakie mogą być wspierane przez konkretnych specjalistów oraz pokazywanie kierunków współpracy z innymi podmiotami (JST, wolontariat specjalistyczny, biznes, itd.) pozwolą uczestnikom pokonywać problemy z poszanowaniem prawa i budować im oczekiwane relacji współżycia w grupach społecznych.

• Szczególny nacisk kładziemy na wskazywanie możliwości, ale i zagrożeń jakie mogą płynąć z korzystania z nowych rozwiązań technologicznych (INTERNET). Będziemy propagowali w pełni świadomy i kontrolowany sposób korzystania z tych technologii.

• Naszym zadaniem jest wskazywanie ścieżek wspierających poprawną komunikację między-sektorową. Jest to niezwykle ważny element naszego działania – ponieważ od jakości i formy wsparcia zależy cały cykl dalszej pracy z lokalnymi środowiskami. Uczestnicy projektu będą mogli poszerzać swoją wiedzę o nowe obszary – co bezpośrednio zwiększać będzie świadomość podejmowanych przez nich decyzji.

Zadaniem spotkań indywidualnych, szkoleń i prelekcji tematycznych (również w formie on-line) jest popularyzowanie tematyki zawartej min. w projekcie umowy partnerstwa polityki spójności 2021-2027.

Ważnym przesłaniem, jakie mamy do zrealizowania jest potrzeba budowania w świadomości trzeciego sektora silnej marki i wizerunku.

Żeby osiągnąć taki stan będziemy:

• popularyzowali i upowszechniali edukację (NGO-sy, JST i Biznes),

• poznawali przepisy by swobodnie poruszać się w ciągle aktualizowanych przepisach legislacyjnych,

• popularyzowali różne formy współpracy,

• dążyli do osiągania synergii działań.

Doświadczenia pokazują, że zależność pomiędzy aktywnością organizacji a posiadanymi zasobami ludzkimi jest tak duża, że oba te elementy muszą się dziać jednocześnie i stale uzupełniać by organizacje mogły skutecznie realizować swoje cele.

Realizując działanie będziemy korzystali z narzędzia, którego zadaniem jest wspieranie zarządzania organizacją pozarządową w czterech kluczowych dla jej rozwoju obszarach tj.:

• koordynowanie organizacji,

• zarządzanie finansami,

• komunikowanie

• budowanie kompetencji zespołu.

Działania mają wspierać budowanie silnej i świadomej swojej siły społeczności obywatelskiej, która dzięki nabywanej wiedzy będzie umiała coraz skuteczniej realizować własne cele umiejętnie wplatając je w cele ogólne realizowane regionalnie i ponadregionalnie.

Napisz do nas!