Przejdź do treści

Zadanie jednoroczne.
Data rozpoczęcia: 2021-06-07       Data zakończenia: 2021-12-31

Podstawa prawna; Umowa nr W/UMWM-UU.UM/OR/4151/2021 z 20 lipca 2021 r.

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „Centrum wsparcia aktywności społecznej”  dofinansowany jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje.

Nasze działania mają przyczyniać się do budowania silnej i świadomej swojej siły społeczności obywatelskiej, która będzie umiała skutecznie realizować własne cele umiejętnie wplatając je w cele ogólne realizowane regionalnie i ponadregionalnie. Niezwykle ważnym przesłaniem jakie mamy do zrealizowania jest potrzeba budowania MARKI i WIZERUNKU w świadomości trzeciego sektora. Nie możemy zapominać, że marka i wizerunek to wyobrażenie, jakie funkcjonuje w opinii publicznej także w odniesieniu do każdej organizacji pozarządowej. Jeśli mamy razem budować dobro wspólne to marka i wizerunek musi być wiarygodna, a działania transparentne i zgodne z przepisami legislacyjnymi.

Jeśli nie zbudujemy odpowiednich (właściwych) fundamentów to zawsze przekładać się to będzie na brak możliwości rozwojowych i zanikanie kapitału aktywności społecznego, a taki stan jest bardzo niebezpieczny ponieważ zmierza w kierunku rozwarstwienia struktur obywatelskich.

Działania dedykowane są mieszkańcom Mazowsza i działającym tu organizacjom pozarządowym potrzebującym profesjonalnego wsparcia w budowaniu:

 • wiarygodności NGO – umiejętności budowania pozytywnego wizerunku i utrzymywaniu dobrych relacji z otoczeniem.
 • znajdowaniu odpowiedzi na pytanie czego od organizacji pozarządowych oczekuje biznes?
 • znajdowaniu odpowiedzi na pytanie co NGO mogą otrzymać w zamian?
 • nabywanie umiejętność zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem przy niewielkich lub zerowych nakładach finansowych. NGO-s ma pomysł, co dalej?
 • transparentność działań

Żeby osiągnąć taki stan należy ustawicznie:

 • popularyzować i upowszechniać edukację i uczyć się wzajemnie (organizacje pozarządowe, Jednostki Samorządów Terytorialnych i biznes)
 • poznawać przepisy by swobodnie poruszać się w ciągle aktualizowanych przepisach legislacyjnych
 • popularyzować, upowszechniać i uczyć się współpracy
 • dążyć do osiągania synergii działań.

W ramach realizacji zadania prowadzony był punkt „Centrum wsparcia aktywności społecznej”, w którym odbywały się spotkania mające na celu;

 • rozbudzanie potrzeby umacniania procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • wzmacnianie potencjału i skuteczności działań organizacji pozarządowych pracujących na terenie województwa mazowieckiego,
 • budowanie i zwiększanie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych aktywizujących działalność obywatelską i społeczną na Mazowszu, ze wskazaniem na obszar geograficzny Równiny Wołomińskiej i powiatów legionowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego.

Realizacja zadania popularyzowała rozwój partnerstwa rozumianego, jako partnerstwo sektora publiczno-gospodarczo-prywatnego, które pozwala tworzyć synergię przedsięwzięć i świadczeń usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Żeby podział zadań, odpowiedzialności i ryzyka
w ramach PPP mógł osiągnąć zamierzone cele i stawać się efektywnym ekonomicznie sprawnym narzędziem stworzony zostanie „łącznik”, który pozwoli poznawać sposoby legislacyjne w takim stopniu by wzajemna współpraca PPP stawała się możliwa. Realizując takie zadania przyczyniamy się do potencjalnego zwiększania ruchu gospodarczego, który staje się magnesem wspierającym rozwój współpracy między PPP. Nie osiągnie się tych celów bez sieciowania i rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych. Nasze działania kierowane były i są do tych mieszkańców Mazowsza, którzy chcą mieć realny wpływ na tworzenie i rozwój związków, porozumień i sieci organizacji pozarządowych
z sektorem JST oraz biznesem, a także są zainteresowani samorozwojem społecznym. Realizacja zadania pozwalała poznawać aktualne preferencje społeczne w zakresie budowania świadomej praw
i obowiązków lokalnej społeczności, która ma stawać się fundamentem do regionalnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Tezą jaka nasuwa się w wyniku analizy osiągniętych celów w tym zadaniu z całą mocą należy stwierdzić, że organizacje pozarządowe potrzebują stałego dostępu do porad indywidualnych, szkoleń, prelekcji i warsztatów, które będą mogły kierunkować działania pozwalające na uwiarygodnienie i propagowanie realizowanych przez NGO-sy inicjatyw. Chodzi o budowanie takiej komunikacji, dzięki której partnerzy biznesowi będą mogliby dowiedzieć się o NGO-sach tyle by można było odnajdować wspólne obszary działań i współpracować w ich realizacji.

Napisz do nas!