Przejdź do treści

Działanie jednoroczne

Data rozpoczęcia: 2020-06-01     Data zakończenia: 2020-12-31

Podstawa prawna; Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1400/2020 zawarta w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim ul. Jagiellońska 26 a Fundacją Ogarnij Emocje

Projekt „Centrum wsparcia aktywności społecznej” dofinansowany ze środków z budżetu  Województwa Mazowieckiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje.

Przez 7 miesięcy w których realizowane było działanie projektowe specjaliści z obszarów wsparcia projektowego prowadzili indywidualne wsparcie dla zgłaszających się beneficjentów projektowych. Obszary tematyczne objęte indywidualnym wsparciem doradczym obejmowały: 

 • komunikację społeczną według programu;
  • media społecznościowe w promocji NGO;
  • ciała dialogu społecznego;
  • udział NGO w tworzeniu polityk publicznych;
  • narzędzia konsultacji;
 • zasady partycypacji FUNDRAISINGU według programu;
  • definicja, źródła pochodzenia, zasady i zastosowanie;
  • powody, dla których ludzie wspierają finansowo organizacje społeczne;
  • Fundraiser, jego rola i zadania oraz jego status w organizacji;
  • Cykl relacji z darczyńcą;
  • Cztery wielkie zasady i cztery filary fundraisingu;
  • Strategia Fundraisingowa w oparciu o model piramidy fundraisingowej;
  • Dziewięć etapów wdrożenia skutecznego fundraisingu;
  • Test windy; Przegląd trzydziestu narzędzi fundraisingowych i ich przykłady zastosowania w praktyce;
  • Przygotowanie kampanii fundraisingowej,
  • plan działań;
  • Piętnaście zasad fundraisera;
  • Etyka w fundraisingu.
 • PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO według programu;
  • podstawowa wiedza z zakresu partnerstwa publiczno–prywatnego;
  • zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP;
  • istoty PPP,
  • źródeł prawa i polskiego rynku partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • PRAWNEGO – prawne aspekty funkcjonowania NGO według programu;
  • zakładanie organizacji pozarządowej,
  • dostosowanie się NGO do obowiązujących przepisów,
  • zmiany w obowiązujących przepisach prawnych dla organizacji pozarządowych,
  • standard formalno-prawny działań organizacji pozarządowych
 • ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ według programu;
  • planowanie strategiczne,
  • budowanie zespołu,
  • budowanie relacji z otoczeniem,
  • współpraca organizacji pozarządowych z biznesem
 • KSIĘGOWEGO według programu;
  • Finansowanie działań organizacji pozarządowej,
  • możliwe źródła finansowania,
  • niezależność finansowa organizacji,
  • ekonomizacja działalności organizacji,
  • odpłatna działalność statutowa,
  • działalność gospodarcza,
  • udział w przetargach,
  • pozyskiwanie środków na działalność fundacji i stowarzyszeń (w tym małe dotacje, tryb konkursowy oraz składanie projektów z własnej inicjatywy),
  • budżetowanie i księgowość w NGO,
  • sprawozdawczość organizacji pozarządowej;
  • otwarte konkursy ofert dla NGO;
  • procedury ubiegania się, realizacja; rozliczenia
 • WOLONTARIATU według programu;
  • Wolontariat – jak to działa?;
  • czy każdy może być organizatorem wolontariatu;
  • jak określać potrzeby i możliwości swojej organizacji w odniesieniu do wolontariatu;
  • jak sprecyzować zadania i obszary pracy wolontariuszy;
  • jak przygotować zaplecze wolontariackie;
  • jak promować wolontariat;
  • jak przeprowadź rekrutację;
  • kiedy podpisać porozumienia z wolontariuszami;
  • jak przygotować wolontariuszy do działania.

Do prowadzenia doradztw zostali zatrudnieni specjaliści spełniający wymogi z dziedziny informacyjno-szkoleniowej.