Przejdź do treści

Zadanie jednoroczne.
Data rozpoczęcia       2022-07-26     Data zakończenia       2022-12-15

Podstawa prawna: Umowa nr 11/MCPS/09/2022/PFRON/RZS

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez powierzenie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

Celem zadania jest nabywanie, rozwijanie, podtrzymanie i usprawnianie umiejętności dzieci i młodzieży z dysfunkcją Autyzmu i Zespołem Aspergera niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych.

W przypadku dzieci z dysfunkcją Autyzmu i Zespołem Aspergera ważne jest, aby poprzez realizację działań wzmocnić umiejętności, które spowodują, że nabywanie , rozwijanie, podtrzymanie, usprawnianie umiejętności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych było efektywne i przyniesie wymierne efekty każdego uczestnikowi realizowanego zadania.

Dlatego podejmujemy próbę działań, które pozwolą zaspakajać i rozwiązywać problemy dzieci, które uczestniczą w realizacji projektu przez:

 • rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach
 • zrozumienie pojęcia „złości” i jej wyrażania
 • uświadomienie istnienia granic między ludźmi
 • nauka stawiania swoich granic i szanowanie granic innych
 • poznanie sposobów reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas
 • poznanie znaczenia słowa „asertywność”
 • rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
 • nauka rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc
 • zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • komplementowanie innych oraz reagowanie na komplementy

rozpoczynanie rozmowy z innymi ludźmi

Cele zajęć integracji sensorycznej

 • stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności szkolnych;
 • dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną ( właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiło integrację tych bodźców.
 • poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej poprzez rozwój/ wyhamowanie przetrwałych odruchów;
 • poprawa percepcji wzrokowej poprzez rozwój odruchu przedsionkowo- okoruchowego, długości fiksacji wzrokowej, płynności ruchów oczu;
 • poprawa koncentracji poprzez normalizację procesów modulacji;
 • poprawa percepcji słuchowej poprzez stymulację przedsionkową i słuchową;
 • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała.