Przejdź do treści

Zarząd Województwa Mazowieckiego Rodzaj zadania publicznego: 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Tytuł zadania publicznego: „Pasieka”

Termin realizacji zadania publicznego Data rozpoczęcia  2019-05-14  Data zakończenia 2019-08-31

„Pasieka” to zadanie propagujące rolnictwo ekologiczne przez upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. W przyrodzie 80% roślin potrzebuje do rozmnażania owadów. W Polsce pszczoła miodna zapyla niemal połowę wszystkich roślin. Jeśli kiedyś obudzimy się w świecie w którym zabraknie pszczół – będzie to znaczyło, że niedługo wokół nas będzie tylko pustynia. Pszczelarstwo jest zajęciem złożonym, które daje ludziom różnorodne korzyści. Jest nie tylko dodatkowym źródłem finansowym, ale daje także poczucie harmonii ze środowiskiem. Jednym ze wspólnych elementów jest rozumienie znaczenia pszczoły. Wyjątkowość pszczoły w świecie zwierząt, przyrody i ogólnego porządku – wyrażana jest w mowie. O tym i o wielu innych ciekawych tematach dotyczących pszczołowatych dowiemy się uczestnicząc w zajęciach projektowych „Pasieka”. Wszystkie elementy zadania (warsztaty, prelekcje) mają wspierać pracę nad przełamywaniem irracjonalnego strachu ludzi przed owadami z gatunku pszczołowatych.

Rozeznanie potrzeb środowiska opieramy o dyskusję, która odbywa się każdego roku podczas pikników ekologicznych, jakie w naszych powiatach są cyklicznie organizowane. Znajomość pszczołowatych wśród uczestników dyskusji ogranicza się do kilku: pszczoły (najprawdopodobniej miodnej), osy, bąka i szerszenia z czego nie wszyscy są w stanie odróżnić bąka od szerszenia.

Nasza propozycja wspiera proces integracji międzypokoleniowej z uwzględnieniem szczególnej roli popularyzowania zachowań proekologicznych w społeczności poprzez jej poznawanie. Obcowanie z przyrodą pozwala na odreagowanie emocji, doświadcza intelektualnie i duchowo, a także stwarza fundament do nabycia umiejętności pokonywania własnych słabości. Wspólne poznawanie uczy odpowiedzialności, wyzwala spontaniczność i ekspresję, ukierunkowuje emocje. Działania mają ułatwić znalezienie wspólnej drogi wewnątrz i międzypokoleniowej do akceptacji życia w poszanowaniu przyrody, której jesteśmy częścią, a także w symbiozie społecznej dającej synergię do rozwoju ustawicznego. W konsekwencji do lepszej egzystencji całej społeczności we współczesnym świecie. Jeśli dziś nauczymy się żyć razem w poszanowaniu wzajemnych potrzeb i szacunku do ekologii – w przyszłości będziemy mieli większą szansę na oczekiwane zachowania społeczne i poszanowanie wspólnej wartości. Zadanie będzie charakteryzować się wysokim poziomem edukacyjnym i popularnonaukowym ponieważ będzie realizowane przez osoby emocjonalnie zaangażowane w jego realizację, które są jednocześnie profesjonalistami w swoich dziedzinach. Fundacja Ogarnij Emocje nie udźwignie ciężaru finansowego realizowanego projektu bez wsparcia finansowego o jaki występuje.

Zadanie ma formę kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska oraz zachowania bioróżnorodności, prowadzącej do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

Działanie będzie realizowane poprzez warsztaty tematyczne i prelekcje z panelami dyskusyjnymi, których zadaniem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza. Chroniąc zapylacze, chronimy bioróżnorodność.

Pszczelarstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym. Z perspektywy gospodarki narodowej jest to sektor rolnictwa kontrolowany, ale i wspierany przez różne instytucje publiczne. Dla zawodowych pszczelarzy jest to wykonywana profesja, codzienna praca dająca podstawowe źródło dochodów. Dla uczestników (zrzeszonych i niezrzeszonych) bardzo licznego w Polsce pszczelarskiego ruchu amatorskiego stanowi ono element stylu życia i atrakcyjne zajęcie, głównie z uwagi na możliwość doznań duchowych  (wynikających z obcowania z przyrodą, realizacją wyznawanych wartości i specyficznym stylem życia), na drugim planie sytuowane są zaś związane z nim pożytki, jak pozycja w ramach struktury społecznej i dochody. Z kolei dla uczestników ruchów społecznych animowanych przez akcje społeczne pszczelarstwo jest drogą i lekarstwem na bolączki współczesnego świata – zanieczyszczenie środowiska, problemów ze zdrowiem, z tożsamością, poczuciem wyobcowania.

Pszczelarstwo postrzegane w tych wielu perspektywach jest i działalnością gospodarczą, produkcyjną, zajęciem mającym na celu zysk ekonomiczny, i ciężką pracą, i „romantycznym uniesieniem”, podstawą współpracy, nadzieją na zmianę w życiu jednostki, społeczności lokalnej, rodziny i świata.