Przejdź do treści

Działanie jednoroczne

Data rozpoczęcia: 2020-06-01     Data zakończenia: 2020-12-31

Podstawa prawna; Umowa nr 73.2020 zawarta w dniu 19 luty 2020 r. w Wołominie  pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 a Fundacją Ogarnij Emocje

Projekt „Powiat Wołomiński – turystycznym liderem regionu” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje.

Od wielu lat prowadzimy spotkania tematyczne, które pod auspicjami Fundacji Ogarnij Emocje przybrały formę o znamionach konsultacji społecznych rozwoju turystyki lokalnej i regionalnej. Spotkania, rozmowy i wymiana doświadczeń pozwoliły nam osiągnąć taki stan wiedzy, który pozwolił  podjąć trud i rozpocząć proces  usystematyzowania lokalnej turystyki. Mamy wiedzę kto już jest gotowy budować lokalną i regionalną turystkę i kto w sprzyjających warunkach deklaruje przyłączenie się do współpracy. Wiemy, jakie są priorytety w popularyzowaniu turystyki, co już zostało zrobione i co należałoby konsekwentnie realizować każdego dnia by praca przynosiła oczekiwany efekt. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i podejmujemy się ich realizacji. Stale podnosimy swoją wiedzę m.in. dzięki codziennej współpracy z JST i NGO-sami.

W ramach projektu powstał dokument 133 stronicowy z mapami oraz istotnymi uzupełnieniami dotyczącymi rozwoju lokalnej turystyki. To ważny dokument, pod kątem budowania strategii tego regionu w kontekście turystyki. Plik znajduje się na dysk do wglądu pod tym linkiem.

Zbierając materiały do audytu turystycznego Powiatu Wołomińskiego wymienialiśmy się  spostrzeżeniami. Wiedza ta pozwoliła poszukiwać kierunki do skutecznego popularyzowania turystyki lokalnej i regionalnej m.in. przez szukanie odpowiedzi na pytania:

  • czy Powiat Wołomiński jest atrakcyjny turystycznie?
  • dlaczego warto odwiedzać Powiat Wołomiński?
  • dokąd na weekend?

Realizując zadanie rozmawialiśmy o turystyce z samorządowcami, lokalnymi gospodarzami atrakcji turystycznych, przedstawicielami NGO-sów, a także ze wszystkimi, którzy interesują się  turystyką Powiatu Wołomińskiego. Taka wymiana wiedzy i doświadczeń dawała nadzieję na rozwijanie współpracy międzysektorowej. Poznając lokalne oczekiwania i potrzeby zwiększaliśmy szansę na odnalezienia w sobie partnerów, którzy współpracując w sposób zrównoważony przyczyniać się będą do rozwoju oczekiwanego kapitału społeczno- gospodarczego powiatu wołomińskiego.

Audyt turystyczny określając rzeczywisty stan rynku turystycznego w Powiecie Wołomińskim w roku 2020 był podstawą do kontynuacji prac w latach kolejnych nad rozwojem produktu turystycznego i dał początek do rozpoczęcia prac nad budowaniem regionalnej marki turystycznej w przyszłości. Celem prac było dążenie do budowania właściwej pozycji turystycznej regionu Powiatu Wołomińskiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych.

Audyt turystyczny pozwolił poznać preferencje konsumentów w zakresie usług i dóbr turystycznych.

Działanie wymagało przeprowadzenia wielu prac w terenie i z udziałem lokalnej społeczności. Istotnym elementem dla jakości prac był prawidłowy dobór próby respondentów współpracujących w audycie. Prawidłowe dobranie grupy pozwoliło właściwie dobrać narzędzia, jakie były wykorzystywane w pracach badawczych.  Współpracując z lokalną społecznością badaliśmy stan faktyczny, a zebrany materiał poddany został analizie, która wskazała stan przygotowania powiatu i mieszkańców do obsługi ruchu turystycznego w regionie.

Do realizacji zadania powołana została grupa robocza, która na bieżąco monitorowała i obsługiwała zadanie. Grupę roboczą wspierali Wolontariusze. Aktywizując Wolontariuszy osiągnęliśmy efekt synergii, który zwiększył przekaz misji  i celów projektu. 

Audyt turystyczny był właściwym krokiem do rozpoczęcia procesu świadomego rozwoju turystyki regionalnej w powiecie wołomińskim.

Spotykając się zachęcaliśmy do refleksji nad tym czym dla każdego z nas jest budowanie regionalnego produktu turystycznego.

Fundacja Ogarnij Emocje od wielu lat prowadzi działania,  które mogą być fundamentem do budowania  regionalnego produktu turystycznego. Uważamy, że turystyka lokalna i  regionalna może być ważną gałęzią rozwoju gospodarczego, która w sposób naturalny identyfikuje region, a jednocześnie daje wiele swobody na inwencję rozwoju każdemu z podmiotów wchodzących w realizację tego zadania. Są tu wszystkie elementy tak bliskie naturze słowiańskiej, która nade wszystko ceni sobie niezależność i swobodę decyzji.