Przejdź do treści

Zadanie wieloletnie

Data rozpoczęcia: 2021-01-01     Data zakończenia: 2021-12-31
Podstawa prawna; Umowa nr 534.2020 zawarta w dniu 31 grudnia 2020 w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Projekt „ Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

W punkcie były prowadzone poradnictwa z zakresu: socjalnego; psychologicznego; pedagogicznego obejmującego zakresem przede wszystkim obszar prawa rodzinnego. Do obsługi tego działania przez Fundację Ogarnij Emocje zatrudnieni zostali specjaliści spełniający wymogi do prowadzenia doradztw. Uczestnik, który zgłaszał się do nas z zapytaniem o możliwość wsparcia w jego problemach był obsługiwany kompleksowo. Jest to szczególnie ważne ponieważ osoba, która zwraca się o wsparcie w trudnych dla siebie momentach życia powinna mieć stworzone warunki by mogła poczuć się bezpiecznie. Rzeczywiste wsparcie wymaga zabezpieczenia dostępu do różnych specjalistów – i takie zabezpieczenie było przez Fundację Ogarnij Emocje organizowane. Realizowane zadanie  pozwoliło na wypracowanie synergii działań wielowątkowych oraz pomagało uczestnikom programu  odnajdywać właściwe ścieżki do rozwiązywania bieżących i długotrwałych sytuacji problemowych z jakimi się borykali. W czasie spotkań były przybliżane pojęcia, zakresy i obszary działań, jakie mogły i powinny być wspierane przez konkretnych specjalistów. Uczestnikom projektu pokazywane były kierunki i tematy w których należy współdziałać z innymi podmiotami (JST).

Udzielając porad specjaliści pracowali także nad edukacją, popularyzacją i upowszechnianiem dostępu mieszkańców do bezpłatnych porad psychologicznych, socjalno -rodzinnych i pedagogicznych. Był to niezwykle ważny element naszej pracy – ponieważ od jakości i formy wsparcia – (od tego na ile może być to wsparcie z zapleczem empatii) zależy cały cykl dalszej pracy ze środowiskiem w którym występuje kryzys. W specjalistycznym punkcie poradnictwa rodzinnego społeczność miała możliwość poszerzania wiedzy co bezpośrednio przyczyniało się do zwiększania świadomości przy podejmowanych decyzjach.

W punkcie wsparcie polegało m.in. na:

 • pomocy w zidentyfikowaniu problemów, z jakimi boryka się rodzina,
 • w rozpoznaniu przyczyn problemu.

Realizacja programu wielokrotnie wskazywała fakty z których wynika, że:

 • problemy rodzinne nie ograniczają się tylko do patologii o podłożu społecznym.
 • niekorzystne zjawiska objawiające się w zachowaniu dzieci lub konflikty w rodzinie często mają podłoże wynikające z;
  • konkretnych modelów wychowawczych,
  • braku równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków.
 • na funkcjonowanie rodziny wpływa wiele czynników, a problemy z komunikacją i/lub brak zrozumienia sprzyjają powstawaniu konfliktów, czasem również konfliktów nieuświadomionych.

Realizacja zadania popularyzowała rozwój partnerstwa rozumianego, jako partnerstwo sektora publiczno-gospodarczo-prywatnego, które pozwala tworzyć synergię przedsięwzięć i świadczeń usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Żeby podział zadań, odpowiedzialności i ryzyka
w ramach PPP mógł osiągnąć zamierzone cele i stawać się efektywnym ekonomicznie sprawnym narzędziem stworzony zostanie „łącznik”, który pozwoli poznawać sposoby legislacyjne w takim stopniu by wzajemna współpraca PPP stawała się możliwa. Realizując takie zadania przyczyniamy się do potencjalnego zwiększania ruchu gospodarczego, który staje się magnesem wspierającym rozwój współpracy między PPP. Nie osiągnie się tych celów bez sieciowania i rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych. Nasze działania kierowane były i są do tych mieszkańców Mazowsza, którzy chcą mieć realny wpływ na tworzenie i rozwój związków, porozumień i sieci organizacji pozarządowych
z sektorem JST oraz biznesem, a także są zainteresowani samorozwojem społecznym. Realizacja zadania pozwalała poznawać aktualne preferencje społeczne w zakresie budowania świadomej praw
i obowiązków lokalnej społeczności, która ma stawać się fundamentem do regionalnego rozwoju społecznego i gospodarczego. Tezą jaka nasuwa się w wyniku analizy osiągniętych celów w tym zadaniu z całą mocą należy stwierdzić, że organizacje pozarządowe potrzebują stałego dostępu do porad indywidualnych, szkoleń, prelekcji i warsztatów, które będą mogły kierunkować działania pozwalające na uwiarygodnienie i propagowanie realizowanych przez NGO-sy inicjatyw. Chodzi o budowanie takiej komunikacji, dzięki której partnerzy biznesowi będą mogliby dowiedzieć się o NGO-sach tyle by można było odnajdować wspólne obszary działań i współpracować w ich realizacji.

WAŻNE – należy pamiętać, że jeśli u nastolatków obserwuje się anoreksję, trzeba mieć świadomość, że to zaburzenie ma podłoże w psychice.

Innymi niepokojącymi stanami dziecka z jakimi kontaktowali się z nami uczestnicy zadania były np.: 

 • sytuacja w szkole (brak kontaktu z rówieśnikami i wpływ tego wyizolowania na funkcjonowanie i rozwój dziecka (COVID 19)
 • presja środowiskowa,
 • zbyt wysokie oczekiwania ze strony członków rodziny
 • brak odpowiedniego wsparcia.

Napisz do nas!