Przejdź do treści

Zadanie wieloletnie

Data rozpoczęcia       2022-01-01     Data zakończenia       2024-12-31
Podstawa prawna; Umowa nr 599.2021 zawarta w dniu 31 grudnia 2021 w Wołominie

Forma współpracy: zlecanie realizacji zadań publicznych organizacji poprzez wspieranie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W ramach realizacji zadania prowadzony jest punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin. Celem prowadzenia punktu są indywidualne sesje doradcze i terapeutyczne, w trakcie których uczestnicy spotkań z terapeutą poszukują rozwiązań problemów wynikających i związanych z funkcjonowaniem zgłaszających się rodzin oraz osób samotnych w tym dla dzieci i rodzin dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i przedłużającej się izolacji. Jest to wsparcie i uzupełnienie działania powiatowej sieci poradnictwa dla osób i rodzin, realizowanego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Stacjonarny punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego prowadzony jest w pracowni Fundacji Ogarnij Emocje w Wołominie ul. Żelazna1b.

Projekt „ Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacji Ogarnij Emocje

Od roku 2017 Fundacja Ogarnij Emocje poszukuje dla tej grupy społecznej różnych form alternatywnych wspierających ich rozwój (poradnictwo specjalistyczne, profilaktyka alkoholowa (warsztaty terapeutyczne dla dzieci z zespołem FASD (FAS/FAE) oraz osób z DDA, wydarzenia kulturalne, wydarzenia turystyczne itd.)

W roku 2021 realizowaliśmy zadanie projektowe z zakresu prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla gmin Kobyłka, Poświętne, Wołomin – w ramach zadania publicznego pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W 2022 r. kontynuujemy rozpoczęte w roku ubiegłym zadanie, które będzie prowadzone do 2024r.

Doświadczenia naszej pracy wskazują;

  • na brak możliwości korzystania przez rodziny w środowisku zamieszkania – z pomocy wyspecjalizowanych instytucji publicznych i niepublicznych – realizujących specjalistyczne poradnictwo rodzinne;
  • na nie wystarczające wsparcie dzieci i młodzieży – z problemami: zaburzeń zachowania, w edukacji oraz emocjonalnymi. Ten brak odczuwają także rodzice;
  • rodzice zgłaszają coraz częstsze problemy złego stanu zdrowia psychicznego dzieci – zachowania depresyjne i konsekwencje – autoagresję, myśli samobójcze;
  • dużo spraw zgłaszanych podczas spotkań z beneficjentami dotyczy podstawowych błędów wychowawczych popełnionych we wcześniejszym okresie – w stosunku do własnych dzieci (brak czasu i uwagi dla dziecka, niekonsekwencja wychowawcza, uzależnienia od mediów);
  • wśród zgłaszających się po wsparcie rodzin są takie dzieci, które przeżywają rozmaite problemy związane z uzależnieniami rodziców, sytuacją materialną i mieszkaniową rodziny;
  • zachowania prezentowane przez dzieci wskazują na: o depresję oraz towarzyszące jej występujące lęki, o zaburzenia poczucia własnej wartości, które prowadzi do izolacji od rówieśników, o zaburzenia zachowania dzieci w przedszkolach i szkołach skutkujące brakiem motywacji do nauki szkolnej i w związku z tym poważnych kłopotów edukacyjnych, stresu związanego z powrotem do szkoły.

 

W wyniku tych spostrzeżeń (bazując także na zgłoszeniach pedagogów wczesnoszkolnych wskazujących na nadpobudliwość psychoruchową dzieci i młodzieży w czasie zajęć szkolnych lub przedszkolnych) możemy stwierdzić, że mamy coraz większą grupę osób, która kwalifikuje się do terapii.

Nasze działania ukierunkowane były i są na wskazywaniu kierunków do akceptowalnego społecznie funkcjonowania uczestników projektów w życiu osobistym i społecznym. Kierunkiem realizowanych prac było i jest upowszechnianie i pobudzanie potrzeby dostępu do korzystania ze wsparcia poprzez rozmowy ze specjalistami, które przybierają metodologię wspieraną poradami z zakresu psychologii oraz elementów z pogranicza konfliktów socjalno-rodzinnych i pedagogicznych.

Biorąc aktywny udział w spotkaniach (porady, grupy wsparcia, kluby itd.) – uczestnicy projektu otrzymywali i otrzymują specjalistyczną informację na temat potrzeby poszukiwania i nabywania umiejętności społecznych wspierających przezwyciężanie izolacji społecznej i socjalnej w odniesieniu do prawidłowego funkcjonowania najmniejszej komórki społecznej jaką jest rodzina. Nasza praca służy wsparciu rozbudzania postaw prospołecznych. Taki kierunek budowania wartości rodziny pozwala na skuteczne i realne zmiany w postawach uczestników – przy współtworzeniu lokalnych społeczności.

Praca ze specjalistami pozwala na rozpoczęcie wśród uczestników działania budowania procesu poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa rodziny. To ważne, zwłaszcza, gdy brak rzeczywistego wsparcia w najbliższym otoczeniu. Wtedy należy podjąć budowanie wsparcia zewnętrznego. Jest to rzeczywista zmiana sposobu wspierania budowania prawidłowych relacji społecznych, które przyczyniają się do świadomego korzystania ze wsparcia projektowego – chroniąc w ten sposób wiele osób mających osobiste problemy przed tragicznymi skutkami zaniedbania ich rozwiązywania.

Lata 2020/2021 uświadomiły nam, jak krucha jest psychika ludzka i jak bardzo wzajemne wsparcie jest nam wszystkim dzisiaj potrzebne. Rok 2022 do traumatycznych przeżyć związanych z pandemią dołożył zapomniane już w Europie obawy wynikające z zagrożenia militarnego. Te traumatyczne przeżycia są doświadczeniem zbiorowym wpływającym na zdrowie psychiczne całej społeczności wywołującymi w ludziach uzasadniony niepokój. Największym problemem jest trudność poradzenia sobie z ograniczeniami i rodzącą się frustracją, wynikającą z braku wpływu na rzeczy, na które do tej pory mogliśmy mieć wpływ. A jeśli taka sytuacja spotyka osoby, które już wcześniej nie umiały znaleźć rozwiązania – to zamyka się pewnego rodzaju krąg.

Fundacja Ogarnij Emocje pracując przez ostatnie lata – stale wspiera osoby zgłaszające się o pomoc. Podejmujemy wysiłek organizacyjny zabezpieczając specjalistyczne wsparcie zewnętrzne. Takie wsparcie pozwala naszym partnerom zadaniowym zachować godność i poczucie własnej wartości. Proponowane przez nas wsparcie opiera się na trzech rodzajach zadań – prowadzenie konsultacji dla rodziców i/lub opiekunów formalnych, edukacji rodziców i/lub opiekunów formalnych, terapii dla dzieci i rodziców, co pozwala na komplementarne objęcie grupy uczestników spójnym działaniem.

Napisz do nas!